Ochrana osobních údajů

Za společnost Janusi, spol. s r.o., se sídlem Brno, Šeříkova 600/14, PSČ 637 00, IČO: 63468042, zapsaná u KS Brno, oddíl C. vložka 19708, si Vás v souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů dovolujeme požádat o Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení a výlučně za tímto účelem o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu- jméno, příjmení, adresa, adresa, e-mail, telefoní číslo, IČO popř. DIČ.

Ochrana osobních údajů

Souhlasem uděluji společnosti

Janusi, spol. s r.o.
se sídlem Brno, Šeříkova 600/14, PSČ 637 00,
IČ: 63468042,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19708

jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, IČO příp. DIČ. Osobní údaje budou zařazeny za účelem zasílání cenových a obchodních nabídek, prostřednictvím elektronických prostředků. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoliv písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinnosti správce či příjemce osobních údajů.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mám možnost požádat správce o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinnen mi tuto informaci bez zbytečného odkladu bezplatně sdělit budˇ v listinné podobě nebo elektronicky. V případě každé další žádosti má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení. Dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o omezení spracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovaným orgánem.

aktuality
Otevírací doba
Vážení zákazníci, od 16.12.2022 do 31.1.2023 bude provozovna na Vídeňské 55 uzavřena. V případě potřeby volat na tel. 774414818. Přejeme Vám veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
12.12. 2022
Nová adresa
Dovolte nám, abychom vám oznámili změnu adresy. Od 1.4.2012 naleznete naše kamenictví v ulici Vídeňská 55.
22.02. 2012